091 834 1172
Data Privacy

Informácie podľa § 19 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

1. Identifikačné údaje

1) Prevádzkovateľom osobných údajov je :

Obchodné meno: Management Skill Base, s.r.o., skrátene M.S.Base, s.r.o.

Sídlo: Slovenskej jednoty č. 10, 040 01 Košice
IČO: 17 079 381
Štatutárny orgán: Ing. Elena Telepková,Mgr. Marián Telepka, konateľ spoločnosti
Spoločnosť zapísaná: OR OS Košice. , odd. Sro, vl. č. 486/V
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

2. Zoznam osobných údajov ,účel spracúvania osobných údajov a kategória osobných údajov

1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:
Názov osobného údaju / kategória osobných údajov
 • Meno a priezvisko / bežný osobný údaj
 • Email / bežný osobný údaj
 • Telefónne číslo / bežný osobný údaj
 • Mesto / bežný osobný údaj
 • Dátum narodenia / bežný osobný údaj
 • Pohlavie / bežný osobný údaj
 • Ulica /bežný osobný údaj

2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v obsahu a forme v akej budú osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na internetovej stránke https://rezervacie.oaza.familygym.sk

3. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý vyjadrite zaškrtnutím checkboxu.

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

1) Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na účel:

 • realizácie databázy uchádzačov o športové aktivity
 • informovania o zmene termínov/trenérov cvičení
 • zasielania newslettrov na e-mailovu adresu
 • zasielania newslettrov o športovom Klube Family Gym, IČO: 51715945

2) Fyzická osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.

5. Doba uchovávania osobných údajov

1) Osobné údaje sa uchovávajú na dobu neurčitú.

6. Poučenie o právach dotknutej osoby

1) Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti ktorá bude zaslaná elektronickou poštou alebo listovou zásielkou:

a) vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) požadovať zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

c) požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d) požadovať výmaz svojich osobných údajov e) žiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,

f) namietať spracúvanie osobných údajov,

g) požiadať o prenos osobných údajov,

h) možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať

2) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

3) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

4) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

7. Mlčanlivosť

1) Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

8. Zverejnenie osobných údajov

1) Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje.

9. Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

1) Za pravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá osoba, ktorá tieto osobné údaje poskytla.

Ak nebudete súhlasiť so spracovaním osobných údajov, nebude možné si vytvoriť zákaznícky účet na webstránke https://rezervacie.oaza.familygym.sk.