091 834 1172
general Terms and conditions

Management Skill Base, s.r.o. skrátené M.S.Base, s.r.o.

obchodná spoločnosť so sídlom Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice,

IČO: 17079381,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vl. č. 486/V

Prevádzkový poriadok športového komplexu Family Gym Oáza č. 1/ 2014 zo dňa 12.10.2020

čl. I Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno: Management Skill Base, s.r.o.

skrátené M.S.Base, s.r.o.

Sídlo: Slovenskej jednoty 10, 04001 Košice

IČO : 17079381

IČ DPH : 2020763371

Názov prevádzky: Family Gym Oáza

Miesto prevádzky: Kustrova 5, 04001 Košice

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 486/V

Zastúpený: Ing. Elena Telepková, Mgr. Marián Telepka (ďalej v texte ako „Prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

čl. II Vysvetlenie všeobecných pojmov, opis zariadenia a druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb

Prevádzkový poriadok je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby využívajúcej služby (Návšteva) v športovom komplexe Family Gym Oáza vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom a s ktorými je užívateľ alebo iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby oboznámená pri vstupe do Komplexu, ako aj na webovej stránke Prevádzkovateľa www.familygym.sk.Súčasťou prevádzkového poriadku sú aj Zásady bezpečného správania sa v priestoroch Family Gym Oáza. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup Klienta alebo inej osoby do športového komplexu Family Gym Oáza. Klient alebo iná osoba svojim vstupom do športového komplexu Family Gym Oáza potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumená. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v športovom komplexe- Family Gym Oáza. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prevádzkovom poriadku Klientom sa na účely tohto Prevádzkového poriadku rozumie fyzická osoba, ktorá odoberá od Prevádzkovateľa služby v zmysle tohto Prevádzkového poriadku. Prevádzkovateľ prevádzkuje športový komplex Family Gym Oáza (ďalej v texte ako „Family Gym Oáza“ „športový komplex“ „Komplex“. Prevádzkovateľ ďalej aj ako „Poskytovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare). Web stránka“ je internetová aplikácia www.familygym.sk prostredníctvom ktorej sa dá rezervovať na jednotlivé služby poskytovane Prevádzkovateľom za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach čl. V, bod 5.2. Prevádzka športového komplexu sa nachádza v dvojpodlažnej murovanej budove, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti. Jednotlivé športoviská sú rozmiestnené samostatne a spĺňajú všetky normy. Podrobný popis priestorov komplexu je neoddeliteľnou súčasťou tohto Prevádzkového poriadku a tvorí Prílohu č. 1. Celý priestor Komplexu a aj priestor blízkeho okolia Komplexu je monitorovaný kamerovacím systémom. Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom „fitness“, najmä služby posilňovne, cardio, squash, spinning a skupinových cvičení. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky využívať jednotlivé prevádzky Komplexu, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného niektorou z foriem, uvedených v čl. V tohto Prevádzkového poriadku. Do prevádzky športového komplexu nie je možné vstupovať, ak by hrozilo prekročenie stanovenej okamžitej kapacity prevádzky (kapacitu určí prevádzkovateľ – maximálna okamžitá kapacita športového komplexu je 60 osôb). Druhy a spôsob poskytovania služieb v jednotlivých športoch sú:

POSILŇOVŇA – služby sa poskytujú klientom individuálne. Maloletým je vstup do posilňovne povolený len pod dohľadom rodiča a na jeho zodpovednosť. SQUASH - služby sa poskytujú klientom individuálne. Na vstup hráčov na dvorce nie sú zvláštne požiadavky, je požadovaná len čistá športová halová obuv a čisté športové oblečenie. Maloletým je vstup na squashove dvorce povolený len pod dohľadom rodiča a na jeho zodpovednosť. TELOCVIČNE: SPINNING ZÓNA – služby sa poskytujú klientom skupinovo, pod vedením certifikovaného trénera, cvičí sa na hudbu. FIT ZÓNA - služby sa poskytujú klientom skupinovo, pod vedením certifikovaného trénera, cvičí sa na hudbu alebo môže klient priestor využívať individuálne, na vlastnú zodpovednosť TELOCVIČŇA - služby sa poskytujú klientom skupinovo, pod vedením certifikovaného trénera, alebo môže klient priestor využívať individuálne, na vlastnú zodpovednosť. Maloletým je vstup do telocvične povolený (ak sa nejedná o skupinové cvičenie, alebo OPEN GYM v stanovených hodinách) len pod dohľadom rodiča a na jeho zodpovednosť. Vonkajšie IHRISKO – služby sa poskytujú klientom individuálne. Maloletým je vstup na IHRISKO povolený len pod dohľadom rodiča a na jeho zodpovednosť alebo pod dohľadom spôsobilej osoby LETNÉ TÁBORY a CYKLOTÁBORY – služby sa poskytujú ako denné skupinové voľnočasové aktivity pre maloleté osoby pod dohľadom spôsobilej osoby

čl III Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia klientov a zamestnancov

Priestor prevádzky musí byť v čase poskytovania služieb udržiavaný v čistote a poriadku. Pri používaní náradia a predmetov určených na činnosti uvedené v čl. II sú klienti a pracovníci prevádzky povinní postupovať podľa návodu výrobcu jednotlivých zariadení a podľa pokynov zodpovedných pracovníkov, aby neprišlo k ohrozeniu zdravia návštevníkov. Vetranie, vykurovanie a osvetlenie prevádzky je zabezpečené prevádzkovateľom. Zákazník komplexu Family Gym Oáza má povinnosť neznečisťovať stroje, zariadenia a iné vnútorné ani vonkajšie vybavenie komplexu. Lekárnička je umiestnená v prevádzke na recepcii a je k dispozícii na vyžiadanie. Lekárnička je vybavená základným zdravotníckym materiálom podľa vyhl. MZ SR č. 554/2007 Z.z. v platnom znení a je pravidelne kontrolovaná a obmieňaná. Pri poranení sa postihnuté miesto okamžite opláchne a následne dezinfikuje vhodným dezinfekčným prostriedkom na rany (napr. Septonex, Mesosept). Prelepí sa jednotlivo balenými náplasťami na rany, príp. obviaže obväzom z nového originálneho balenia. Oznam o zákaze fajčenia a oznam o zákaze manipulácie s otvoreným ohňom podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení je vyvesená na viditeľnom mieste. Športoviská spĺňajú z hľadiska ochrany zdravia tieto kritéria:

 • Športoviská sa pravidelne upratujú (každý pracovný deň ráno v čase voľna)
 • Vykonáva sa pravidelná vizuálna kontrola strojov a prístrojov pre cvičenie. Závady sa zapisujú do knihy závad. Tieto zariadenia sa okamžite odstavia z prevádzky až do ich opravy. Zamestnanci bezodkladne oznámia tento stav prevádzkovateľovi zariadenia
 • Na športoviskách sa vykonáva pravidelná výmena vzduchu pomocou vzduchotechnik

čl IV Pokyny, obmedzenia týkajúce sa klientov Komplexu FITNESS, SQUASH, SPINNING ZÓNA, FIT ZÓNA ,TELOCVIČŇA a IHRISKO

4.1 Klient športového komplexu je oprávnený využívať športový komplex športového komplex Family Gym Oáza, alebo čerpať ním poskytované služby na základe riadne zaplateného vstupného niektorou z foriem, uvedených v čl. V. tohto Prevádzkového poriadku.

4.2 Klient berie na vedomie, že zaplatením jednorazového vstupného resp. uhradením permanentky do Komplexu podľa platného cenníka Prevádzkovateľa súhlasí s týmto Prevádzkovým poriadkom, ako aj Cenníkom a zároveň je rovnako ako každý člen viazaný povinnosťami z neho vyplývajúcimi.

 • Pre klientov poskytujeme 2 možnosti ako navštevovať náš komplex :
 • 1.) anonymne / bez akéhokoľvek účtu a nutnosti zadávať osobné údaje, zároveň aj bez možnosti rezervácii na lekciu a bez možnosti zakúpiť si mesačné členstvo, permanentky a dobíjania depozitu./- platba vstupného je možná len v plnej cene vstupov
 • 2.) s vytvorením účtu na meno - kde je povinné mať u nás evidované údaje : meno a priezvisko, tel. kontakt a emailový kontakt./ v súlade s GDPR / V takom prípade môže klient využívať rezervácie na lekcie a má možnosť si zakúpiť permanentky, mesačné členstvo a dobíjanie depozitu .

4.3 Využívať prevádzku Komplexu smie len osoba staršia ako 18 rokov, osoba mladšia smie tento druh služby využívať len so súhlasom svojho zákonného zástupcu a na jeho zodpovednosť. Prevádzkovateľ v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku.

4.4 Do Komplexu je s ústnym súhlasom Prevádzkovateľa oprávnená vstúpiť taktiež Návšteva. Návštevou sa rozumie fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom alebo pracovníkom Prevádzkovateľa, a ktorá nevstupuje do športového komplexu za účelom čerpania služieb alebo zakúpenia tovaru. Návšteva je povinná behom svojho pobytu v Komplexe dodržiavať všetky pravidlá a príkazy stanovené Prevádzkovateľom.

4.5 Osoby v podnapitom stave a pod vplyvom akýchkoľvek omamných, alebo psychotropných látok, ako aj osoby v nečistom oblečení a zjavne nevhodnom oblečení, bez riadnej a čistej obuvi, ako aj osoby ktoré svojim chovaním rušia, alebo obmedzujú iných návštevníkov športového komplexu v jeho riadnom užívaní nesmú využívať služby prevádzky Komplexu. Prevádzkovateľ je oprávnený takéto osoby z Komplexu vykázať a vstup do Komplexu im zakázať.

4.6 Osoby so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť ako napr.: – tehotenstvo – DVT / Hlboká žilová trombóza – kardiovaskulárne ochorenia – nedávne rany po operácii, či chirurgickom zásahu – syntetické / umelé kĺby – akútne ochorenie platničiek / pruh / spondylolysis – ťažká cukrovka – epilepsia – akútne ochorenie / zápalové procesy – ťažké migrény – použitie kardiostimulátoru – nedávno aplikované vnútromaternicové teliesko, kovové čapy, šróby, dosky a pod. – nádorové ochorenie – problémy so sietnicou / dysfunkcia sietnice navštevujú Komplex na vlastné riziko a Prevádzkovateľ za ich zdravotný stav a jeho akékoľvek zhoršenie nenesie žiadnu zodpovednosť. Športové aktivity vykonávajú klienti na vlastnú zodpovednosť. O svojich závažných ochoreniach sú klienti povinní oboznámiť inštruktorov a trénerov vopred - písomne. Klientom sa odporúča, aby sa pred začatím cvičebného programu v Komplexe podrobili komplexnej lekárskej prehliadke

4.7 Zamestnanci Prevádzkovateľa športového komplexu Family Gym Oáza a osoby poverené Prevádzkovateľom športového komplexu Family Gym Oáza k zabezpečeniu bezpečnosti a poriadku v športovom komplexe Family Gym Oáza /ďalej len „personál“/ sú oprávnené kedykoľvek vyzvať osoby ktoré svojim chovaním rušia, alebo obmedzujú iných návštevníkov športového komplexu v jeho riadnom užívaní aby fitnes centrum opustili. Návštevník je povinný danej výzve okamžite vyhovieť. Pokiaľ tak neurobí, môže byť z fitnes centra vyvedený.

4.8 V celom komplexe Family Gym Oáza platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch fitnes centra je považované za chovanie obmedzujúce iných Klientov komplexu Family Gym Oáza v jeho riadnom využívaní v zmysle bodu 4.6 tohto článku.

4.9 Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie komplexu Family Gym Oáza sú Klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným a dodržiavať pokyny personálu. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných klientov.

4.10 Každý klient sa musí po vstupe do zariadenia prezuť a topánky odložiť do skriniek na to určených, skrinku uzamknúť a kľúč uchovať.

4.11 V prevádzke Komplexu je zakázané: - Vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš) - Fotografovanie alebo filmovanie osôb ako aj skupín bez ich súhlasu. Na fotografovanie, či filmovanie určené na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od zodpovednej osoby a to manažéra prevádzky - Vytváranie nadmerného hluku a obmedzovanie pohodlia ostatných klientov akýmkoľvek chovaním - Používanie drogistického tovaru mimo spŕch - Konzumovanie (čokoľvek) mimo na to vyhradeného priestoru - Zasahovanie do technického vybavenia Komplexu - Vodenie zvierat do Komplexu - Žiadanie zamestnancov o služby, ktoré odporujú Prevádzkovému poriadku

4.12 Špecifické podmienky pre cvičebný štýl AyFly: o Cvičebné náradie a náčinie smie klient používať len pod dohľadom trénera a len v súlade s jeho/jej inštrukciami o Pri cvičení v sieti AyFly nie je povolené mať na sebe šperky, hodinky, zipsy, topánky o Tehotné ženy, ženy do 6 týždňov po pôrode a do 6 mesiacov po sekcii nesmú cvičiť AyFly o Ďalšie kontraindikácie pre cvičenie AyFly:  vysoký krvný tlak, vysoký vnútroočný tlak  ochorenie chrbtice  srdcovocievne ochorenia  24 hodín po botoxe  Infekčné ochorenia

4.13 Špecifické podmienky pre využívanie multifunkčnej telocvične: o Vstup do gymnastickej zóny je povolený len v športovom oblečení a v ponožkách, nie je povolené vstupovať do gymnastickej zóny v topánkach o Na trampolíne môže skákať naraz iba 1 osoba o Pri skákaní do molitanovej jamy sa musia klienti uistiť, že je voľná a musia dodržiavať dohodnuté poradie o Pri skupinových cvičeniach a detských cvičeniach smie klient používať športové náčinie len pod dohľadom trénera a len v súlade s jeho/jej inštrukciami o Pri voľnom cvičení smie klient používať cvičebné náradie len v súlade s inštrukciami personálu o Klient musí dodržiavať pokyny trénera / personálu o Klient smie využívať telocvičňu a náradie len takým spôsobom, aby nezapríčinil úraz sebe alebo inej osobe Špecifické zásady pre cvičenie Pilates pre tehotné: Tehotenský pilates je vhodný pre všetky zdravé tehuľky, t.j. pre fyziologickú graviditu od 12.týždňa. Cvičenie Pilates pre tehotné nie je vhodné pre klientky s nasledovnými kontraindikáciami :

 • riziková gravidita
 • vysoký krvný tlak
 • srdcové ochorenia
 • astma
 • vcestná placenta - placenta previa
 • skracovanie krčka maternice

Je dôležité, aby ste skôr ako začnete cvičiť skonzultovali svoj zdravotný stav u svojho gynekológa a informovali sa, či je pre Vás tehotenský pilates vhodný. __________

4.14 Klienti sú ďalej povinní: - dodržiavať Otváracie hodiny. V prípade, ak Klient prekročí lehotu Otváracích hodín bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok za neskoré opustenie priestorov Komplexu vo výške ďalšieho vstupu v hodnote posledne čerpanej služby. - riadiť sa pokynmi personálu prevádzkovateľa alebo trénerov, - nemanipulovať so zariadeniami bez pokynu a v neprítomnosti trénera - akúkoľvek poruchu zariadenia okamžite nahlásiť personálu Komplexu - v priebehu využívania športového komplexu používať oblečenie, obuv a športové náčinie a pomôcky vhodné k vykonávaniu príslušnej športovej činnosti tak, aby neohrozovali svoje zdravie, ani zdravie ostatných návštevníkov a neznečisťovali priestory športového komplexu, používať vlastný uterák. - dbať o vlastnú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť ostatných cvičiacich. Vedenie prevádzky nenesie zodpovednosť za škody, poranenia, alebo úrazy, ktoré si spôsobili klienti resp. návštevníci vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním ustanovení prevádzkového poriadku alebo pokynov personálu. - V celej prevádzke športového komplexu platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch prevádzky športového komplexu je považované za chovanie obmedzujúce iných klientov v jeho riadnom využívaní. - V priestoroch určených na cvičenie je prísny zákaz pitia alkoholických nápojov.

4.15 Na základe rozhodnutia prevádzkovateľa môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniu niektorých druhov, rozsahu, alebo kvality poskytovaných služieb a to napríklad z dôvodu konania sa špeciálnych akcií v priestoroch Komplexu , alebo z technických, či personálnych príčin.

4.16 V prípade, že sa v Komplexe služby poskytujú klientom skupinovo, pod vedením certifikovaného trénera, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny osoby trénera. O takejto zmene nie je Prevádzkovateľ povinný informovať vopred. čl.

V Platobné podmienky

5.1 Klienti sú oprávnení využívať Komplex len na základe riadnej úhrady ceny vybraných služieb a to: a) zaplatili permanentku do Komplexu podľa platného cenníka Prevádzkovateľa a zaplatením zároveň súhlasili s týmto Prevádzkovým poriadkom, alebo b) zaplatili jednorazový vstup do Komplexu podľa platného cenníka Prevádzkovateľa a zaplatením zároveň súhlasili s týmto Prevádzkovým poriadkom. Cena jednotlivých služieb a druhov tovaru je stanovená samostatným cenníkom vydávaným Prevádzkovateľom Komplexu, ktorý sa nachádza na recepcii Prevádzkovateľa resp. na jeho webovej stránke www.familygym.sk Prevádzkovateľ Komplexu je oprávnený kedykoľvek uskutočniť akúkoľvek zmenu cien jednotlivých služieb a druhov tovaru, okrem už dohodnutých cien za už zaplatené služby. Výška vstupného je stanovená na základe druhu čerpanej služby a spôsobu platby za zvolený druh služby (jednorazové vstupné, permanentky a pod.) Permanentka, príp. jednorazové vstupné sú platné iba na obdobie (resp. počet), na ktoré boli zakúpené.

5.2 Platba vybraných služieb sa realizuje nasledovnými spôsobmi:

5.2.1 Platbou v hotovosti, alebo ekvivalentom, ktorý Prevádzkovateľ prijíma ako formu zaplatenia jednorazového vstupného do zariadenia /ďalej len „platba v hotovosti“/

5.2.2 Platba formou zabezpečenej internetovej platby webpay prostredníctvom ČSOB, a.s. alebo prevodom na účet Prevádzkovateľa.

5.2.3 Klient si platbou špecifikovanou v bode

5.2.1 alebo

5.2.2 tejto časti Prevádzkového poriadku obstará kredit v ľubovoľnej výške, z ktorého je možná následná úhrada jednorázových vstupov do Komplexu, permanentky alebo tovaru podľa rozhodnutia Klienta. Nevyčerpaný zostatok kreditu bude Klientovi na jeho požiadanie vrátený v hotovosti na recepcii Komplexu.

5.2.4 Klient je oprávnený požiadať o zrealizovanie rezervácie ním požadovanej služby prostredníctvom webovej stránky Prevádzkovateľa www.familygym.sk (ďalej len „WEB“) Požadovaná rezervácia bude zrealizovaná pokiaľ to umožňuje požadovaný druh služby. Rezerváciu je možné zrušiť 4 hodín pred začatím požadovanej služby. Po prekročení tejto lehoty je zrušenie požadovanej služby spoplatnené vo výške blokačného poplatku uvedeného v aktuálnom cenníku Prevádzkovateľa (v hodnote vstupu na požadovanú službu), o ktorú sumu môže byť bezhotovostným prevodom ponížený vopred uhradený kredit klienta na jednotlivé služby.

5.3 Ďalšie podmienky

5.3.1 K pohybu po Komplexe je potrebné mať riadne uhradené jednorazové vstupné resp. uhradené vstupné formou zakúpenia permanentky.

5.3.2 K úschove vecí v šatniach slúžia skrinky so zámkami. Skrinky neslúžia na úschovu cenností. Klientovi je vydaný kľúč až po odovzdaní platnej permanentky resp. uhradení jednorazového vstupu na základe jednorázovej vratnej zálohy v sume 5 Eur. Permanentka alebo jednorazová vratná záloha v sume 5 Eur je Klientovi vrátená pri odovzdaní kľúča od skrinky. Klient je povinný riadne opatrovať kľúč od skrinky v šatni. Klient zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Prevádzkovateľovi jeho stratou, poškodením, alebo zneužitím. V prípade straty kľúča od skrinky, je klient povinný uhradiť:  Sumu 20,- EUR …………. ako náklad za výmenu zámku a zriadenie nového kľúča

5.3.3 Klient je povinný pri odchode skrinku vyprázdniť, nechať ju odomknutú a kľúč vrátiť na recepcii Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, otvoriť. 5.4 Postup v prípade prerušenia dodávky vody

5.4.1 V prípade, že dôjde k poruche dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, nemá Klient právo požadovať zľavu na vstupnom, alebo požadovať bezplatné čerpanie služby za predpokladu, že bol o tejto poruche informovaný pri svojom vstupe do športového komplexu.

5.4.2 V prípade obmedzeného poskytovania služieb nemá návštevník právo na vrátenie vstupného, ani nárok na náhradu škody, pokiaľ bol na obmedzenie prevádzky fitnes centra upozornený pri vstupe do komplexu.

čl VI Zodpovednosť za škodu

6.1 Zodpovednosť klienta za ním spôsobenú škodu:

6.1.1 Klient športového komplexu je povinný správať sa tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a na majetku prevádzkovateľa. Je povinný zaobchádzať so zariadením Komplexu šetrne a so športovým náčiním v súlade s technickým návodom na jeho použitie

6.1.2 Klient zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi poškodením alebo stratou jeho zariadenia - športového náčinia, kľúča od skrinky a pod.

6.2 Zodpovednosť prevádzkovateľa za škodu na donesených veciach:

6.2.1 Prevádzkovateľ športového Komplexu zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených a odložených veciach Klienta len za podmienky, že tieto veci boli Klientom uložené do poskytnutej skrinky a táto bola riadne uzamknutá zámkom, a Klient kľúč od zámku riadne uschoval. 6.2.2 Skrinka nie je určená k odkladaniu klenotov, peňazí, mobilných telefónov, notebookov a iných cenností.

6.2.3 Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach v zmysle § 433 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

6.2.4. Právo na náhradu škody musí byť Klientom uplatnené u Prevádzkovateľa bez zbytočných odkladov. Právo zanikne, ak nebolo uplatnené najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.

čl. VII Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia

Všetky priestory sa čistia a dezinfikujú vo frekvencii 1 krát / deň podľa stanoveného čistiaceho a dezinfekčného programu, z ktorého boli vylúčené prípravky s obsahom aldehydov a alkoholu, Na vystriedanie dezinfekčných prípravkov sa používajú chlórové dezinfekčné prípravky v intervale 1 krát / týždeň, Pri používaní dezinfekčných prípravkov postupuje prevádzkovateľ podľa priloženého návodu výrobcu, s dodržaním doby exspirácie, Nádoby na odpad umiestnené v prevádzke športového komplexu sú vyprázdňované počas celého dňa podľa potreby. Postup pri mechanickej očiste povrchových plôch miestnosti a zriaďovacích predmetov Pri mechanickej očiste a dezinfekcii priestorov sa postupuje jednoetapovou metódou. Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien Osvetľovacie telesá a okná sa čistia a dezinfikujú vo frekvencii 1 krát / mesiac podľa stanoveného čistiaceho a dezinfekčného programu. Spôsob nakladania s odpadmi V prevádzke športového komplexu vznikajú tekuté odpady a tuhé komunálne odpady. Tekuté odpady sú odkanalizované do mestskej kanalizácie. Tuhé komunálne odpady sa odnášajú do KUKA nádob, ktoré sú vyprázdňované vo frekvencii 2 krát / týždeň (zabezpečuje majiteľ objektu). Dezinfekcia vedierok z odpadových nádob umiestnených v prevádzke sa vykonáva po ich vyprázdnení 1 krát / týždeň a vedierok z odpadových nádob vo WC vo frekvencii 1 krát / deň. Dezinfekcia odpadových KUKA nádob na tuhý komunálny odpad sa vykonáva vo frekvencii 1 krát / 3 mesiace.

čl. VIII Záverečné ustanovenia

Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre klientov, návštevníkov a obsluhujúci personál Komplexu. Prevádzkový poriadok nadobudol účinnosť dňom jeho schválenia príslušným orgánom na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva). Neoddeliteľnou súčasťou tohto prevádzkového poriadku je: Príloha č.1 - Podrobný popis priestorov komplexu V Košiciach dňa ...12.10.2020 ......................

ZÁSADY BEZPEČNÉHO SPRÁVANIA SA V PRIESTOROCH FAMILY GYM OÁZA.

-športové úkony vykonávajú klienti na vlastnú zodpovednosť - klienti sú povinní dbať o vlastnú bezpečnosť ako aj bezpečnosť ostatných klientov - vedenie prevádzky nenesie zodpovednosť za škody, poranenia alebo úrazy, ktoré si spôsobili návštevníci vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním ustanovení stanovených v prevádzkovom poriadku -klienti nesmú ohrozovať bezpečnosť a poriadok a hlukom rušiť iných klientov -v prípade akýchkoľvek zdravotných obmedzení sú klienti povinní sa informovať o možnostiach a prípadných obmedzeniach pri cvičení u svojho lekára a následne ich konzultovať s inštruktorom -za fyzické zdravie zodpovedá samotný cvičenec resp.zákonný zástupca, aj v prípade duševného zdravia -všetci návštevníci sú povinní dodžiavať požiarne predpisy. -klient musí dodržiavať pokyny trénera / personálu Špecifické zásady pre POSILŇOVŇU: -služby sa poskytujú klientom individuálne -maloletým je vstup do posilňovne povolený len pod dohľadom rodiča a na jeho zodpovednosť -klienti sú povinní dodržiavať maximálne zaťaženie cvičebných strojov / maximálna váha záťaží /, ktoré sú uvedené na jednotlivých strojoch. -klienti možu využívať cvičebné stroje len na účel, na ktoré sú určené / cviky znázornené na pictogramoch / -nesprávne alebo nadmerné cvičenie /preťažovanie môže spôsobiť poškodenie zdravia -cviky na lavičkach / tlaky / popr. cviky so záťažou doporučujeme klientom vykonávať len za asistencie ďalšiej osoby z dôvodu prevencie pred úrazom. -pred použitím bežiaceho pásu sú klienti povinní si preštudovať návod na obsluhu dostupný na recepcii Špecifické zásady pre cvičebný štýl AyFly: -cvičebné náradie a náčinie smie klient používať len pod dohľadom trénera a len v súlade s jeho/jej inštrukciami -pri cvičení v sieti AyFly nie je povolené mať na sebe šperky, hodinky, zipsy, topánky -tehotné ženy, ženy do 6 týždňov po pôrode a do 6 mesiacov po sekcii nesmú cvičiť AyFly - cvičenie AyFly sa nepovoľuje klientom s nasledovnými kontraindikáciami :  vysoký krvný tlak, vysoký vnútroočný tlak  ochorenie chrbtice  srdcovocievne ochorenia  24 hodín po aplikácii botulotoxínu  infekčné ochorenia Špecifické zásady pre cvičenie Pilates pre tehotné: Tehotenský pilates je vhodný pre všetky zdravé tehuľky, t.j. pre fyziologickú graviditu od 12.týždňa. Cvičenie Pilates pre tehotné nie je vhodné pre klientky s nasledovnými kontraindikáciami :

 • riziková gravidita
 • vysoký krvný tlak
 • srdcové ochorenia
 • astma
 • vcestná placenta - placenta previa
 • skracovanie krčka maternice

Je dôležité, aby ste skôr ako začnete cvičiť skonzultovali svoj zdravotný stav u svojho gynekológa a informovali sa, či je pre Vás tehotenský pilates vhodný. __________

Špecifické zásady pre využívanie multifunkčnej telocvične: -vstup do gymnastickej zóny je povolený len v športovom oblečení a v ponožkách, nie je povolené vstupovať do gymnastickej zóny v topánkach -na trampolíne môže skákať naraz iba 1 osoba -pri skákaní do molitanovej jamy sa musia klienti uistiť, že je voľná , musia dodržiavať dohodnuté poradie a po doskočení čo najskôr jamu uvolniť. -pri skupinových cvičeniach a detských cvičeniach smie klient používať športové náčinie len pod dohľadom trénera a len v súlade s jeho/jej inštrukciami -pri voľnom cvičení smie klient používať cvičebné náradie len v súlade s inštrukciami personálu -klient musí dodržiavať pokyny trénera / personálu -klient smie využívať telocvičňu a náradie len takým spôsobom, aby nezapríčinil úraz sebe alebo inej osobe Špecifické zásady pre využívanie spinningovej zóny : -klient je povinný sa dostaviť na lekciu minimálne 10 minút vopred -cvičebná obuv musí byť čistá - nie je povolené presúvať spinnery -pred začiatkom lekcie si klient skontroluje nastavenie spinnera / ak potrebuje pomoc, kontaktuje instruktora / a dotiahne zaisťovacie T- skrutky /riadidlá, sedlovka a sedadlo / a po skončení ich uvolní -klienti sú povinní dodržiavať pokyny inštruktora a nevykonavať cvičenia,ktoré nie sú v súlade s pravidlami spinningu -klienti si nesmú počas strečingu vykladať nohy na riadidlá a sedadlo -po cvičení klient očistí spinner a jeho okolie Špecifické zásady pre využívanie vonkajšieho ihriska (ďalej „IHRISKO“)

1. Každý užívateľ IHRISKA je povinný sa oboznámiť s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.

2. IHRISKO pozostáva z plochy pre kondičné cvičenie a skupinové tréningy (umelá tráva), pumptracku a prekážkovej dráhy.

3. Vstup na IHRISKO a pumptrack je povolený po zaplatení riadneho vstupného podľa aktuálneho cenníku na recepcii Family Gym Oáza. Klient je povinný preukázať sa dokladom o zaplatení.

4. Osoby sa pohybujú na IHRISKU na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť. Používatelia musia svoju činnosť prispôsobiť svojim schopnostiam.

5. Deti a mládež vo veku do 12 rokov môžu zariadenie využívať len v sprievode rodiča, prípadne inej dospelej sprevádzajúcej osoby.

6. Za osoby mladšie ako 18 rokov zodpovedajú ich zákonní zástupcovia.

7. Na IHRISKO sa zakazuje vstup osobám pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok.

8. V celom areáli je zakázané fajčiť, manipulovať s ohňom, požívať alkohol a užívať omamné a návykové látky.

9. Pumptrack je určený pre jazdu na bicykloch, skateboardoch, kolieskových korčuliach a kolobežkách na to určených.

10. Je zakázané jazdiť na kolobežkách, korčuliach a skateboardoch na ploche mimo pumptracku.

11. Kolieskové športy sú rizikové, jazdou na modulárnom pumptracku sa vystavujete riziku zranenia.

12. Zákaz chôdze a vstupovania na pumptrack počas jazdy ostatných používateľov.

13. Každý aktívny užívateľ pumptracku je povinný používať pri jazde riadne upevnenú prilbu. Odporúčané sú rukavice, chrániče kolien, lakťov a chrbta.

14. Jazda na pumptracku je povolená len v prítomnosti minimálne dvoch osôb, z dôvodu poskytnutia prvej pomoci.

15. Na dráhe sa jazdí primárne v jednom smere. Je zakázané zastavovať a meniť smer počas jazdy. Na opustenie dráhy slúži štartovací pahorok. Zmena smeru sa realizuje zo štartovacieho pahorku iba v čase, kedy je dráha voľná a po dohode s ostatnými užívateľmi pumptracku.

16. Pumptrack môže byť používaný len k určeným účelom. V prípade zistenia akejkoľvek poruchy na pumptracku okamžite prerušte jazdu a neodkladne ju nahláste majiteľovi alebo prevádzkovateľovi. Týmto spôsobom dbáte na zdravie a bezpečnosť Vás a ostatných používateľov.

17. Zákaz sált, skokov a točivých trikov.

18. Z hľadiska bezpečnosti sa odporúča užívať pumptrack len jedným užívateľom. Ak užíva pumptrack viac jazdcov naraz, robia tak na vlastné nebezpečenstvo. Všetci musia ísť v jednom smere a musia dodržiavať bezpečný odstup minimálne taký, aby boli schopní v prípade pádu jazdca pred nimi včas zastaviť.

19. Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.

20. Osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom budú ostatným používateľom IHRISKA prekážať alebo ohrozovať ich bezpečnosť, budú pomocou oprávnených osôb z areálu pumptracku okamžite vykázané.

21. Prevádzkovateľ IHRISKA nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si spôsobil užívateľ svojim správaním, precenením vlastných schopností, nedodržaním tohto prevádzkového poriadku alebo nerešpektovaním pokynov prevádzkovateľa.

22. Každý užívateľ IHRISKA je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku.

23. Nepreceňuj svoje možnosti a schopnosti.